PHP 2012-2013

PHP 2012-2013: FORANDRING SKABES NEDEFRA

Røde ringe i vandet

Den aktuelle økonomiske krise har ændret fremtidsudsigterne for tusindvis af mennesker. Den oppustede fladskærms- og friværdisøkonomi er fortid, og foran os venter et helt anderledes årti.

 

Hvor vi før kæmpede for at fordele overskud, handler den politiske kamp nu om at fordele byrderne retfærdigt. Her er vores position klar: De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

 

Som solidariske socialister vil vi ikke efterlade regningen for offentligt overforbrug til vores børn. Vi skal derimod sikre en bæredygtig økonomi. Vi skal prioritere offentlige midler klogt og kæmpe for solidariske finansieringskilder, så vi skaber rum for investeringer i fremtidens samfund.

 

Vi vil ikke se passivt til, mens neoliberale politikere i et dybblåt Europa forsøger at afskaffe velfærdsstaten som vi kender den og undergrave ordentlige løn- og arbejdsvilkår. SFU vil arbejde for, at de progressive tiltag fra Danmark, som rød dråbe i et blåt hav, spreder ringe i vandet til gavn folk flest.

 

Det kræver socialister, der skridt for skridt arbejder for forandring. Ikke kun fra Christiansborg, kommuner eller fra Europaparlamentet. SFU’s opgave er netop at organisere arbejdet udenfor magtens murer, skabe demokratisk deltagelse og brede magten ud i skabelsen af en ny tid.

 

Dette program skitserer SFU’s politiske fokus og fastlægger hvad organisationen skal arbejde med det kommende år.

 

Krisen skal bruges til at vende udviklingen

Den økonomiske krise har bidt sig fast og har haft store menneskelige omkostninger. Krisen har sit udspring i den finansielle sektor, der på grund af liberaliseringer er vokset og vokset. Den stagnerende lønudvikling for almindelige arbejdere skabte en stor efterspørgsel på lån og dereguleringerne gjorde gældsboblen mulig. Kombineret med massiv spekulation og systematisk grådighed løb finansmarkederne løbsk.

 

Desværre har vi ikke set et opgør med systemet efter krisen. Tværtimod! Skatteyderne har betalt for at opretholde en sygelig finanskapitalisme, der betyder, at man kan tjene mere på at være ”penge-flytter” end nano-ingeniør. 34.000 mia. kr. har de europæiske skatteydere betalt til bankerne efter krisen, og nu holder almindelige mennesker for med lønnedgang, mangel på job og nedskæringer i velfærden mens bankbosser på stribe indkasserer millionbonusser. Glemt er åbenbart, at nationalstaterne har påtaget sig astronomiske gældforpligtelser fra krakkede banker.

 

Det er på tide, at dem med ansvaret for krisen betaler regningen! Der skal som minimum indføres en europæisk finansskat og bankerne skal reguleres hårdere. Desuden skal kommende bankpakker følges af et krav om at staten får aktier i de berørte banker samt krav om stop for bonusser. For at sikre en retfærdig fordeling af krisens konsekvenser og sikre os mod fremtidige kriser, er det nødvendigt at gøre op med et finansmarked, der er uigennemskueligt, udemokratisk og styret af grådighed, gambling og spekulation.

Opgaven for SFU er at bruge den økonomiske krise til at vende udviklingen og trække samfundet i en mere socialistisk, demokratisk og bæredygtig retning, med en økonomi, der i modsætning til i dag arbejder for folket.

 

Ung på et kriseplaget arbejdsmarked

Siden krisens udbrud i 2008 har vi set en klar tendens: Ungdomsarbejdsløsheden er steget stødt. Over 100.000 unge kan ikke finde et arbejde i Danmark og mere end hver femte ung under 25 i Europa er arbejdsløs. Vi er ved at tabe en hel generation på gulvet. Det er næsten umuligt for unge at finde job i dag, og på trods af regeringens indsats for at skabe flere praktik- og lærepladser, mangler mange endnu en praktik- eller læreplads, og kan dermed ikke færdiggøre deres uddannelse. Samtidig venter mange på at kunne gå i gang med en uddannelse. Men også de unge, der er på arbejdsmarkedet er ramt. Den massive arbejdsløshed skaber et ”race to the bottom”, hvor unge presses på løn- og arbejdsforhold med frygt for at blive fyret.

 

Unges hverdag presses

Unge i dag er under hårdt pres, og det både på og udenfor arbejdsmarkedet. De seneste år har vi tilmed set en stigning i unge, der rammes af depression, angst og stress. Den stigende individualisering i samfundet og den økonomiske krise har forværret en del af disse unges situation. Unges dårlige psykiske velbefindende er et alvorligt problem, både for den enkelte unge, der må leve med det hver dag, men også for samfundet. Vi risikerer, at en stor del af vores ungdomsgeneration ender som langtidsledige eller førtidspensionister. Derfor ønsker vi at reformere førtidspensionen, så ingen unge opgives og parkeres på førtidspension, med mindre alle andre muligheder er udtømt. Vi skal altid behandle og hjælpe unge med psykiske problemer ikke blot passivt pensionere dem. Det er desuden afgørende at forebyggelsesindsatsen øges, blandt andet via et opgør med de strukturer der presser unges hverdag, så færre unge ender i psykisk sygdom. Retten til arbejde gælder alle unge.

 

At finde løsninger på og sætte fokus på ungdomskrisen og dens konsekvenser skal være SFU’s største politiske fokus det kommende år.

 

Til kamp for lighed og retfærdighed

Som folkesocialister er vores mål at ændre samfundets magtforhold og økonomiske forhold, for derved at give alle mennesker mulighed for at skabe det liv, de gerne vil leve. I uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i offentligheden lever uligheden dog stadig i bedste velgående. Social baggrund afgør i høj grad, hvor godt danskerne klarer sig i uddannelsessystemet, hvilket job de får og om de høres i den offentlige debat. Krisen kræver i høj grad en bredt favnende folkelig bevægelse, til at ændre ved både magtens fordeling og den økonomiske skævvridning i Danmark. SFU skal arbejde for, at lige muligheder og adgang til bolig, sundhed, uddannelse og arbejde kommer i højsædet og at staten spiller en mere aktiv rolle i bekæmpelsen af uligheden.

 

Til kamp for klima og miljø

Vi mener at løsningerne på miljø, klima og finanskrisen er sammenhængene problemstillinger. Grøn omstilling og bæredygtig vækst skal tænkes ind i alle sektorer af samfundsøkonomien, det er ganske enkelt en nødvendighed for, at vi fortsat kan have en økonomi, der bygger på øget vækst.

SFU mener at der er stort potentiale i meget eksisterende grøn teknologi, som med kun lidt eller ingen støtte kan gøres markedsparat, og dermed blive til arbejdspladser, som kan bære en sund økonomisk vækst og skabe beskæftigelse.

Vores generation har et ansvar for at indrette vores samfund og arbejdspladser således, at vi ikke i vores dagligdag bombarderes med kemikalier, samtidig med at vi søger at bevare ressourcer til fremtidens generationer og finde løsninger på de knapheder, der opstår.

 

En ny værdikamp

Vi skal deltage i og vinde debatten om, hvem der skaber værdierne i samfundet. Vi ved at den reelle værdi skabes af helt almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere – ”dem, der tager det sure slid”. De reelle værdier skabes derimod ikke af finansspekulanter og chefer, som de borgerlige ofte påstår. Vi støtter derfor SF’s kamp for en skattereform, der gavner helt almindelige lønarbejdere – dem der skaber værdierne. Dem der hver dag knokler for at finansierer vores velfærdssamfund, skal have et ekstra klap på skulderen.

Vi må aldrig glemme dem der står uden for arbejdsmarkedet, for udgangspunktet for os som folkesocialister må altid være, at alle der kan, skal arbejde. Til gengæld for at folk opfylder pligten om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal samfundet naturligvis sikre arbejdspladser og dermed retten til arbejde. Vi respekterer og hjælper bedst de arbejdsløse, ved at sikre dem et arbejde og om nødvendigt relevant og brugbar opkvalificering eller uddannelse – ikke ved at give dem nogle få kroner ekstra om måneden. Der skal ikke herske tvivl om, at SFU også kæmper for folk på overførselsindkomster, men vi støtter forslaget om, at man i en arbejdsløshedskrise efter ti år med en borgerlig regering, der totalt har overset lønarbejderne, vælger at bruge de begrænsede midler på at skabe job og give lønarbejderne et klap på skulderen.

 

Men pligt og ret gælder ikke kun for den almindelige lønmodtager, det gælder i høj grad for virksomhederne – både de danske og multinationale. Virksomhederne skal overholde dansk lovgivning og betale den retmæssige skat. Men bærer også et ansvar for at forbedre forholdene på arbejdsmarkedet, samt at bekæmpe arbejdsløsheden. I Danmark har vi skabt et samfund der både gavner borgere og virksomheder. Hvis vi i Danmark fortsat skal have råd til at udbygge og udvikle vores samfund, så det bygger på solidaritet, der både gavner arbejdstagerne og virksomhederne, kræver det at vi alle bidrager til fællesskabet.

 

Til kamp mod privatisering

Den fælles velfærd har igennem mange år været under angreb af den ekstreme grad af privatisering der herskede under VKO. Særligt indenfor uddannelses- og sundhedsområdet samt infrastruktur og forsyning, har kommercielle kræfter haft frit spil til at tage styringen over fællesskabets midler. Privatiseringen skaber ikke bare et demokratisk underskud i vores samfund, hvor det er de få der bestemmer over fællesskabet, men også en ulighed mellem dem der har råd, og dem der ikke har. Vi vil have styringen med den fælles velfærd tilbage på folkets hænder.

 

Vores politiske visioner skal gå hånd i hånd med vores organisatoriske virke. På de følgende sider konkretiseres, hvordan de politiske dagsordener skal spille sammen med SFU’s organisation.

 

—-0—-

 

SFU’s organisatoriske prioriteringer

 

Forandringen af Danmark skabes ikke alene fra Christiansborg og ministerkontorerne. I alle dele af samfundet er der brug for, at vi i SFU skubber på og selv gør vores til at virkeliggøre visionerne for Danmark. Skridt for skridt vil vi arbejde for at forbedre tingene omkring os.

 

Det er en af SFU’s vigtigste styrker, at vi står sammen og handler, når der er noget, vi finder uretfærdigt. Det handlingsfællesskab vi udgør, gør os i stand til faktisk at lave tingene om og skaber samtidig opbakning og tillid til vores arbejde i ungdommen. Derfor er det også et vigtigt mål for os, at vi formår at organisere flere og bredere dele af ungdommen, således at SFU i højere grad bliver omdrejningspunktet for politisk aktivitet på den unge venstrefløj. Vi vil give unge mennesker troen på, at vi igennem politisk arbejde sammen kan lave tingene om. Det er sådan, vi arbejder som folkesocialister.

 

For at opnå dette sætter vi følgende organisatoriske mål for SFU det kommende år:

 • Levere mærkbare konkrete forbedringer gennem lokalt og nationalt arbejde og kampagner.
 • Inddrage ungdommen og SFU’erne i politikudvikling.
 • Øge antallet af vores aktive medlemmer.
 • Øge antallet af medlemmer, men særligt fokus på at skabe en bredere medlemsammensting blandt SFU’s medlemmer og fastholde nuværende medlemmer.
 • Udbrede hvervnings- og kontingentindsatsen til at foregå over hele året.

 

For at opfylde ovenstående organisatoriske målsætninger, skitserer papiret på de følgende sider, hvilke indsatser, der skal være organisationens hovedprioriteringer det næste år.

 

Vi skal deltage i debatten

Den første tid med SF i regering har lært os, at valgsejren ikke var slutningen, men starten på en lang sej politisk kamp. Det er kun SF og SFU alene, som kæmper for vores egen politik. Vi skal sikre folkelig opbakning til vores forandringsprojekt ved alle at blande os i debatten – både ved at diskutere med vores venner, på Facebook, blogs, på gaden, i debatindlæg til aviserne  osv., så vi ikke overlader kampen om dagsordenen til borgerlige kommentatorer og den borgerlige opposition.

 

Kampagner, der rykker og samler

Som unge socialister vil vi ikke blot vedtage politik, men også sikre, at den udmønter sig i ændringer ude i virkeligheden. Vores kampagner skal være i overensstemmelse med PHP’ens politiske del. Når vi laver store kampagner, skal vi ud over vores politiske mål også have klare organisatoriske mål. Helt konkret skal vores kampagner:

 

 • Vedrøre eller optage ungdommen.
 • Være åbne og inddragende både over for nye som gamle medlemmer.
 • Sigte mod at være forandringsskabende herunder fx ændre holdninger, der letter senere forandringer.
 • Mobilisere ungdommen og gerne inddrage nye samarbejdspartnere.
 • Dygtiggøre og forberede vores medlemmer til at debattere på gaden og i kantinen.
 • Sætte fokus på vores politik i offentligheden og gennem medierne.

 

Vores lokale kampagnearbejde skal derudover være forløber for kommunalvalgkampen i 2013. De lokale kampagner skal lægge grundstenene for kommunalvalgkampen igennem inddragelse af den danske befolkning. Kampagnerne skal føres sammen med borgere igennem hjemmebesøg, lyttemøder og fælles handlingsaktiviteter.

 

Foruden store kampagner, vil vi også fortsat anvende lynkampagner og massive medieindsatser som middel til at opnå politiske mål og for at sikre opmærksomhed på vores dagsordener og komme med indspark til aktuelle mediedagsordener.

 

Kontinuerlige kampagneindsatser

I løbet af det sidste år har vi arbejdet med kampagner, som også videreføres til næste år. Det drejer sig om følgende tre kampagner, som sikrer, vi er til stede på tre vigtige dagsordener:

 

 • ”Respekt for erhvervsskolerne”, hvor SFU profileres, som den organisation, der tager erhvervsskolerne alvorligt. Det næste år skal kampagnen bredes ud, så den i højere grad også henvender sig til de faglærte HK’ere samt unge på uddannelserne til sosu-assistent og pædagogisk assistent. Vi har brug for dygtige faglærte inden for alle områder i fremtidens Danmark .
 • ”Report Your Boss”, hvor der sættes fokus på unges arbejdsvilkår og virksomheder, der behandler deres unge medarbejdere uretmæssigt og forkasteligt.
 • ”Fattigdomskampagne”, hvor der hvert år sættes fokus på de mange børn, der lever i fattigdom. Udførelsen af dette er op til den enkelte lokalafdeling. Det kan ske ved eksempelvis koncert, indsamling eller fokus på fattigdomsgrænse.

 

Ovennævnte kampagner skal ses som henholdsvis vedvarende eller tilbagevendende. Kampagnerne må dog ikke blive en sovepude, og skal selvfølgelig ikke bare være en gentagelse. Vi skal derimod løbende evaluere kampagnerne, med sigte på at forbedre og forny dem. Kampagnerne skal ses som nationale rammer, som såvel national som lokal aktivitet kan udfolde sig indenfor. Fattigdomskampagnen er den eneste af ovenstående kampagner, som er tidsspecifik og udførelsen heraf forudsætter, at det giver mening for SFU at føre kampagne for lighed og de politiske løsninger på fattigdomsproblemet, den øvrige politiske dagsorden til jul taget i betragtning.

 

Kampagner i SFU skal have fokus på inddragelse af nye medlemmer, som bliver berørt af problemstillingerne. Derfor skal SFU også aktivt arbejde for, at de unge vi kæmper for, inddrages i arbejdet. Igennem vores kampagnesatsninger skal der derfor arbejdes konkret med involvering af nye medlemmer.

 

Medlemsmodtagelse:

Det næste år skal vi fokusere på at udvikle vores medlemsmodtagelse, så den bliver endnu bedre. Det skal gøres via en klar arbejdsdeling mellem SFU nationalt og lokalt, gennem skoling og gennem at fokusere og videre udvikle på de tiltag vi allerede har, såsom phonebanking, en til en møder mm.

 

De dygtigste aktivistledere

 

For fortsat at sikre stærke ledere i vores organisation, skal SFU det kommende år:

 

 • Samle alle tillidsvalgte i organisationen til organisationsnetværk
 • Øge fokus på udvikling og dygtiggørelse af vores distriktssekretærer
 • Sikre at alle lokale tillidsvalgte ved årets slutning har været igennem en grunduddannelse i organisering lokalt
 • Tilbyde de mest erfarne lokale ledere et særligt uddannelsesforløb i form af en udvidet lederuddannelse
 • Løbende arbejde for at øge antallet af aktive med lederansvar i organisationen

 

Vi skal engagere dem, vi kæmper for

SFU’s medlemssammensætning skal stemme overens med de unge, vi kæmper for – det har længe været en målsætning. Alligevel er unge ufaglærte, faglærte og velfærdsarbejdere fortsat underrepræsenteret i vores ungdomsparti.  Vi har de seneste år arbejdet kontinuerligt med indsatsen blandt faglærte unge under uddannelse. Denne indsats skal fortsættes og udvides, sådan at den i højere grad henvender sig til flere forskellige faggrupper. Vi har brug for dygtige faglærte inden for alle områder i fremtidens Danmark og vi har brug for deres inputs som “hverdagens eksperter” i vores parti. Derfor skal vores kampagner rettet mod disse grupper ikke bare pådutte dem vores løsninger. Vi skal tværtimod have et knivskarpt fokus på at komme ud og aktivt inddrage de faglærte grupper i udviklingen af vores projekt. Vores indsats for at organisere flere faglærte skal tage sit udgangspunkt i vores aktive med LO-baggrund. SFU’s aktive netværk for medlemmer med LO-baggrund skal give ansvar til vores faglige medlemmer, som selv skal have mulighed for at definere arbejdet. I år skal vi herudover fokusere på de studerende på de mellemlange og korte videregående uddannelser på vores helt unge medlemmer, gennem en folkeskolesatsning, samt unge med anden etnisk baggrund end dansk.

 

SFU’s researchenhed vil i år undersøge, hvad der gør at disse er aktive; om det skyldes en bred interesse for politik fra start, eller om man kommer med på baggrund af ét politisk område – f.eks. det der vedrører ens hverdag? Dette har til formål at afklare, om det er mest hensigtsmæssigt at indsluse de medlemstyper der i SFU er mangel på direkte i afdelingerne, eller om det er mest hensigtsmæssigt med målrettede aktiviteter

 

En stærk folkeskoleindsats

Røde Skoleelever, SFU’s underorganisation for grundskolemedlemmer, tillægges det kommende år ekstra stor betydning, i det, at RSE kan og vil kæmpe for mærkesager der vedrører denne del af ungdommen. RSE kan og skal arbejde for at udbrede det socialistiske projekt på de danske grundskoler og blandt de danske grundskoleelever. Dette skal ske gennem en større satsning på egne kampagner, flere aktioner og større mobilisering af unge grundskoleelever der vil et bedre Danmark.

 

Vi skal blive flere gennem åbenhed og handling

For at appellere til nye ungdomsgrupper skal vi udbyde flere aktivitetstilbud til nye og potentielle medlemmer og sympatisører. Gennem sociale, uformelle aktiviteter skal vi give mulighed for et uforpligtende møde med vores organisation. Samtidig skal vi åbne vores organisation op, så det er muligt at deltage i og tage ansvar for politiske aktiviteter som frivillig. Alle skal kunne være med og bidrage. Det skal dog være målet, at flest mulige frivillige og sympatisører bliver medlemmer i sidste ende. En del af denne åbning af vores organisation skal også ske gennem en prioritering af understøttelsen af nationale netværk blandt medlemmerne, for især at kunne lade SFU’ere, der ikke i dag er en del af organisationen, skabe fora for nicheområder, der har netop deres interesse. På den måde vil SFU kunne inddrage flere medlemmer med forskellige interesser og lade dem bidrage til SFUs projekt, samtidig med at netværkene vil kunne være en stærk ressource for SFUs organisation i både skolings- og kampagnesammenhæng.

 

SFU skal det kommende år blive endnu sejere til at skubbe på for de lokale forbedringer. Vores frivillige skal være de drivende kræfter, når der skal knokles for konkret forandring i lokalsamfundet og særligt blandt ungdommen. Denne målsætning forudsætter en udvikling af vores lokale kampagnearbejde.

 

Det bærende princip i udviklingen af vores lokale arbejde er, at være en aktiv del af det lokalsamfund, der omgiver os. På den måde bliver vi bedre til at finde, og ikke opfinde, de sager, der rører sig i lokalsamfundet, og som der er potentiale i at mobilisere folk til at handle på. Vi skal inddrage og lytte til de borgere, vi ønsker bliver en del af vores kamp for et bedre samfund: Vi laver en rundspørge blandt dørmænd for at undersøge diskrimination i nattelivet, vi banker på folks døre for at vide, hvad der er vigtigst at lave om i deres boligområde, og vi interviewer eleverne på erhvervsskolen om deres undervisningsforhold. Samtidig skal vi udnytte vores egne medlemmers viden om behovet for lokal forandring, da de problemer vi selv oplever i vores hverdag, ofte også opleves som problemer hos mange andre.

 

Når vi finder et lokalt problem, er det vigtigt, at vi er den organisation, der inviterer til handling og arbejder for at finde en politisk løsning med udgangspunkt i vores samfundsforståelse. Det skal vi gøre, fordi vi tror på, at hvis vi tilbyder mennesker en mulighed for at skabe forbedringer i deres egen hverdag, vil de også gribe den og være med. Og netop det at få flere med er afgørende for vores forandringsprojekt, fordi det at gå sammen og handle er en af de vigtigste måder hvorpå vi kan opnå magt i fællesskab. Derfor er det andet bærende princip for vores arbejde, at vi søger at lave aktivitet med folk, ikke for folk.

 

Med dette som fokus kan vi udvide vores lokale forandringspotentiale og får flere med på holdet.

 

SFU’ere er aktive i hverdagen

SFU tror på, at vi skal lytte til hverdagens eksperter. Dvs. de mennesker, der hver dag kæmper for bedre vilkår, som f.eks. bedre uddannelse (elev- og studenterbevægelsen) og bedre arbejdsforhold (fagbevægelsen). Derfor er SFU, fag-, elev- og studenterbevægelsen de vigtigste spillere i kampen for bedre vilkår. Det er i den sammenhæng helt essentielt, at vi i SFU slår os fast som de, der lytter til og engagerer den almindelig ungdom og kæmper for deres sag. Bevægelsen kan levere konkrete forandringer og bevidstgøre og presse regeringen til handling på de udfordringer, unge kæmper med på landets skoler og arbejdspladser.

 

Også unge, der hver dag kæmper mod uretfærdighed og ulighed gennem civilsamfundets bevægelser, såsom lokale nødhjælpsorganisationer, fritidsklubber eller miljøorganisationer, er vigtige medspillere, der ligesom os kæmper for at gøre en forskel gennem lokalt arbejde. Vi skal desuden ruste lokalafdelingerne til at blive bedre til at give nationale kampagner en lokal vinkel, således at de bliver mere håndgribelige for lokalbefolkningen.

 

Som SFU’ere skal vi gå forrest som allianceopbyggere mellem alle disse foreninger og bevægelser. Vi skal vise, at foreningernes individuelle interesser er en del af vores fælles projekt som en forandringsorienteret ungdom, der vil fællesskabet og deltagelse i samfundet. Fordi SFU har en helhedsorienteret tilgang til samfundet, ligger vores opgave som brobyggere ligefor. Vores parti skal være aktivt i samfundet.

 

Politikudvikling

SFU skal levere politiske svar på samfundets vigtigste udfordringer. Vi er en del af ungdommen og har især viden om de udfordringer, vi selv står over for, men vi er også socialister, som har en vision for hele samfundet. Dette gælder både politikområder, hvor der skal vedtages aftaler og på områder, hvor der endnu ikke er udviklet politiske løsninger.

For at udvikle ny politik er det vigtigt at tænke hele vores organisation ind. Vi skal på alle niveauer arbejde med konkret politikudvikling. Dette skal ske ved følgende tiltag:

 

 • SFU skal udvikle realpolitiske udspil samt idépapirer med baggrund i vores nuværende politik og principper med det formål at påvirke SF, regeringen og øvrige beslutningstagere. Udspillene kan fx konkretisere vores politik i forslag, der umiddelbart kan implementeres i lovgivningen. For at sikre god og bred debat skal det konkrete udspil udsendes i god tid så afdelinger og distrikter kan få indflydelse på politikudviklingen ved at skrive ændringsforslag. Derfor skal der i eller på tværs af alle distrikter afholdes debatmøder forud for at udspillene vedtages i landsledelsen.
 • Vi skal udbrede politisk diskussion i vores afdelinger, distrikter og kursussektor. Alle SFU’ere skal jævnligt have mulighed for at diskutere politiske problemer og finde løsninger på disse.

 

Med disse tiltag skal udviklingen af ny politik styrkes og gøres til en vigtig del af SFU’s arbejde det kommende år. Politikudviklingen i SFU skal derimod ikke foregå til korte møder såsom politikkonferencer, da dette er potentielt geografisk skævvridende Endvidere skal politikudvikling og uddannelse af vores medlemmer i højere grad spille sammen. Dette uddybes i nedenstående afsnit.

 

Uddannelse af vores medlemmer

Dygtige medlemmer er fundamentet for alt, hvad SFU laver. Derfor er uddannelsen af vores medlemmer en af vores højeste prioriteter.

 

Både på nationale træf og vores lokale uddannelsestilbud skal vi prioritere politik, organisering og aktivisme i et afbalanceret mix. Det politisk skolende, det debatterende, det ideologiske og det handlingsorienterede skal tænkes sammen, så vi altid har fokus på det konstruktive og hvad vi kan gøre for at løse de samfundsproblemer, vi beskæftiger os med. Derigennem kan vi koble vores skoling til vores politikudvikling, aktuelle kampagnesatsninger og strategiske mål.

 

Vores nationale træf skal i højere grad bruges som strategisk værktøj til at opnå vores mål og udvikle SFU’s projekt. Vores træf skal så vidt muligt:

 

 • Sende deltagerne hjem med følelsen af at have bidraget til konkret forandring eller til at udvikle vores projekt, og med viden om hvordan deres bidrag har gjort en konkret forskel
 • Fungere som kick-off for kampagner: Deltagerne skal føle sig inspireret og politisk og organisatorisk rustet til at sparke vores aktuelle kampagner i gang hjemme i deres afdelinger
 • Give deltagerne en bevidsthed om og oplevelse af at deres konkrete bidrag er en del af et større og mere langsigtet projekt, som de selv er med til at definere og udvikle

 

SFU skal konstant arbejde for, at nå så langt ud til alle vores medlemmer i organisationen, som muligt. Som led i dette skal der stilles uddannelsesmuligheder til rådighed for medlemmer, som ikke deltager på træf. De organisatoriske rammer omkring vores skoling skal altid tilpasses skolingens indhold og målgruppe, og vi skal løbende evaluere om deltagerne er tilfredse med såvel form som indhold. Ligeledes skal vi undersøge, hvad der i dag afholder en stor del af vores medlemmer, fra at deltage i vores skolingstilbud. Fx kan politikkonferencer, fyraftensmøder, politiske videoaftener og paneldebatter tænkes ind som en del af skolingsindsatsen. Ligesom lokale skolingsdage og distriktsweekender skal opprioriteres og understøttes nationalt fra

SFU’s landsledelse består af nogle af vores mest erfarne medlemmer. Denne kæmpe ressource skal udnyttes i højere grad i det kommende år som en del af uddannelsesindsatsen – særligt i forbindelse med lokalt arbejde. Små som store afdelinger kan have brug for hjælp og støtte til deres aktiviteter. Derfor bør landsledelsen i højere grad aktivt opsøge lokalafdelingerne, således at deres erfaringer spredes i organisationen.

 

Internationalt samarbejde

De seneste år har vi fået mange gode erfaringer fra vores internationale samarbejde. Vi skal fortsat på ledelsesplan sparre med vores nære samarbejdspartnere i Europa, særligt Norden, gennem besøg hos hinandens organisationer og internationale konferencer, hvor alle ungdomspartier er repræsenteret og kan lære af hinanden.

For også at lære af og forstå andres arbejdsmetoder og kampagneteknikker og selv få ’hands on’ erfaringer der kan benyttes i SFU’s kampagnearbejde, skal vi det næste år arrangere studieture til organisationer, vi kan hente stor inspiration, erfaring og ideer fra.

Konkret skal det prioriteres at besøge USA og Obamas valgkamp i efteråret, og tage til Holland for at lære om Rood’s metoder til lokalforandrende kampagner.

 

Hvis ikke os, hvem så?

Med disse organisatoriske prioriteringer skal SFU være Danmarks mest slagkraftige politiske ungdomsorganisation. Vi tager almindelige menneskers problemer seriøst. Vi inviterer alle, der vil, med i det lokale forandringsarbejde. Vi kommer med politiske løsninger, når ungdommen er i krise. Vi engagerer unge på handling og løsninger, ikke kun på ord.

For krisen er definerende for vores tid og vores generation.

Men hvis ikke det er nu, der skal gøres noget ved borgerlig væren-sig-selv-nærmest og nedskæringspolitik, hvornår så? Hvis ikke gennem konkrete forbedringer båret frem af en folkelig bevægelse som rækker langt længere end Christiansborgs mure, hvordan så? Hvis ikke det er os, der skal stå for den progressive samfundsforandring i en alliance af stærke lokale såvel som nationale fællesskaber, hvem så?

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s